Regulamin sprzedaży

1. Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca / Usługodawca – Wioletta Turowska Wywąchany przysmak – zabawki węchowe dla zwierząt z siedzibą przy ul. Anny Walentynowicz 29, 64-115 Święciechowa, NIP: 6971737901, adres poczty elektronicznej: kontakt@wywachanyprzysmak.pl, telefon 514269500 
 2. Sklep – serwis sprzedażowy online, za pomocą którego świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację Towarów, składanie zamówień, zawieranie Umów na odległość, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://wywachanyprzysmak.pl 
 3. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta  – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera Umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale Umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usługi elektronicznej lub Umowę sprzedaży.
 7. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie. 
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 9. Umowa – Umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 
 10. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Siła wyższa – definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności  pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów. 

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu pod adresem https://wywachanyprzysmak.pl 

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.

4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia składają zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 5. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca umożliwia także kontakt przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku @zabawkiwechowedlazwierzat, profil na Instagramie @wywachany_przysmak, oraz Whatsapp pod nr telefonu 514269500. Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

5. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Towarach ujawnione na stronach Sklepu a także opinie opublikowane przez Sprzedawcę w social mediach pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili produkt w Sklepie. Opinie od Klientów pozyskujemy poprzez wysyłanie zapytań do Klientów Sklepu z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionego Towaru.

3. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet
 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge  – zaktualizowane do najnowszych wersji
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768

3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.2. Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jej elementy techniczne,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie wyłącznie dla własnego użytku osobistego, 
 4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.4. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć dostęp do jego/jej części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym.

6. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy podane dane uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Towaru. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Usługi elektroniczne

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne i dobrowolne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na Towary, korzystania z formularza kontaktowego, a także założenia konta i usługi newslettera. 

2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 5. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

3. Usługa newslettera udostępnia możliwość zapisania się na newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient, w każdej chwili i bez podania przyczyny, ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrybcję w treści otrzymywanych maili.

4. Usługa formularza kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

5. Usługa konta polega na umożliwieniu założenia konta w Sklepie, a następnie na jego utrzymywaniu. Świadczona jest ona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Na koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail.  

6. Usługi wskazane w punkcie 4.1. świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, konieczności modernizacji, czy rozbudowy Sklepu.

8. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 

9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe podane w punkcie 1.1.1. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z usługami świadczonymi przez Usługodawcę. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

5. Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu Towaru poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie poprzez stronę internetową Sklepu po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

3. Klient dokonuje wyboru Towaru znajdującego się w sprzedaży w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie. 

4. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny, jeśli Sprzedawca taki wcześniej udostępnił. 

5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów oraz metody płatności.

6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

7. Z chwilą wysłania zamówienia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.  Potwierdzenie zakupu zostanie również wysłane na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

8. Zakupiony przez Klienta Towar zostanie mu wysłany adres podany w czasie składania zamówienia.

9.  Na każde zamówienie wystawiana jest faktura. Faktura jest dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia Umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

6. Cena

1. Cena Towaru podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

3. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “kupuję i płacę”. 

4. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

7. Płatność i realizacja zamówień

1.  Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone:

 1. z góry – płatne bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Autopay (przelew elektroniczny, płatność BLIK lub płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard, Maestro), 
 2. z góry – tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
 3. z dołu – płatność przy odbiorze

2. Realizacja zamówienia odbywa w się w czasie wskazanym na stronie Sklepu i liczona jest od momentu zaksięgowania płatności za zamówienie do momentu nadania wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania zamówienia do wysyłki.

3. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

4. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym podczas składania zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta – może on odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Autopay. Usługi te świadczy Autopay S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.

8. Dostawa

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na terenie Polski w wybrany przez Klienta sposób wysyłki wskazany w trakcie składania zamówienia. Czas dostawy liczony jest od momentu nadania zamówienia do wysyłki.

2. Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem dostawców wskazanych na stronie Sklepu. Stawki oraz przybliżony czas dostarczenia Towaru każdorazowo określony jest na stronie Sklepu. 

3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma zostać dostarczony Towar. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru.

4. W przypadku wyboru Paczkomatów InPost 24/7 jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

5. Sprzedawca nie umożliwia odbioru osobistego Towaru przez Klienta.

9. Niezgodność Towaru z umową

1. Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta. 

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową,
 2. Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował, 
 3. Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,
 4. Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości,
 5. Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
 6. Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,
 7. brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę. 

3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej,
 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
 3. Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
 4. Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,
 5. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
 6. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,
 7. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

7. Reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.

8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

10. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Prawo do odstąpienia od Umowy

1. Klient, będący Konsumentem a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta, inną niż dostawca. 

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu w Sklepie. 

3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta realizuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@wywachanyprzysmak.pl. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od Umowy na stronach Sklepu, z którego uprawniony Klient może skorzystać.

4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę taką uważa się za niezawartą a strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

6. Towar powinien zostać odesłany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta niezwłocznie. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. 

7. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości Towaru nowego z wartością Towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.

8. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwraca wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem punktu 10.11. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego,  które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

9. Zwrot, o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.

10. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Konsument możesz skorzystać z platformy ODR, aby rozwiązać swój problem bezpośrednio ze Sprzedawcą. Platforma ODR powiadomi Sprzedawcę o wniosku Konsumenta. Jeżeli Sprzedawca wyrazi chęć rozmowy, będzie można za pomocą Platformy wymieniać wiadomości, wysyłać załączniki, takie jak zdjęcia produktu oraz zaplanować spotkanie online. Strony będą miały maksymalnie 90 dni na osiągnięcia porozumienia. Mogą one w każdej chwili odstąpić od rozmów bezpośrednich.

4. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:

 1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą w trybie mediacji (umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony) lub koncyliacji (przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu);
 2. zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy oraz informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

12. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w polityce prywatności

13. Postanowienia końcowe

1. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01-09-2023 r. 

Załączniki:

Wzór reklamacyjny
Wzór odstąpienia od umowy

Regulamin legalnie zakupiony ze strony kancelarii Peace & Law. Kopiowanie regulaminu narusza prawa autorskiego jego autorki. Potrzebujesz regulaminu? Sprawdź ofertę na peaceandlaw.pl/sklep